Pracovně-bilanční diagnostika a evaluace

Bilanční diagnostika bude realizována s cílem poskytnout účastníkům, potažmo účastnicím, projektu:

  • zorientovat se na trhu práce
  • ujasnit i možnosti, které se jim naskýtají
  • definovat silné a slabé stránky jedince
  • analyzovat pracovní předpoklady
  • ujasnit si pracovní představy a pracovní cíle
  • zjistit vlastní sebehodnocení účastnic
  • doporučit směry vhodného pracovního zařazení
  • nastínit uzpůsobení režimu umožňujícího skloubit práci s péči o rodinu

Během této pracovně-bilanční diagnostiky se kadá účastnice seznámí se svým profesním profilem a a bude zařazena do vhodné skupiny v rámci projektu, se kterou bude procházet motivačně-vzdělávacími kurzy.

Kromě samotných konzultací s klienty bude odborný poradce zpracovávat individuální vyhodnocení psychodiagnostických metod, a sice včetně následného pozorování při skupinové práci, dále pak analýzu výsledku sezení, jakož i písemné doporučení.

Každé účastnici bude poskytnuta výhradně soukromá individuální zpráva bilanční diagnostiky, která jí umožní orientaci ve svých schopnostech a dovednostech a osvětlí jí jejich efektivní využití v (nejen pracovní) praxi.

Na základě výsledků, které budou předány odbornému poradci a kouči, bude nastavena další spolupráce a individuální profesní poradenství, koučink a právní poradenství dle individuálních potřeb a situace uchazečky, jelikož e předpokládá, že výše uváděná podpora bude poskytována osobám různých vzdělanostních, příjmových a sociálních skupin.